قالب بندی ستون گرد

جهت اجرای ستون های با مقطع گرد قالب های خاص ساخته میشود که این قالب ها از دو نیم دایره که با کنار هم قرار گرفتن توسط اتصالات پین و گوه از طرفین و پیچ و مهره از سطح مقطع دو نیمه به هم وصل میگردد.