ملزومات قالب بندی

جهت اتصال قالب ها به یکدیگر و ایجاد سازه محکم در برابر فشار بتن ملزومات قالب بندی مورد استفاده قرار می گیرد.

- پین و گوه

- گیره متوسط و بلند

- واشر کاس و واشر دو لوله نگهدار

- قید گونیا

- میان بلت

- رابط داربست

- بلت عصایی